Privacy


Expertisepunt digitale geletterdheid (vertegenwoordigd door SLO en Kennisnet) houdt zich aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor alle verwerking van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt verstrekt, online of op papier. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Expertisepunt digitale geletterdheid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Expertisepunt digitale geletterdheid verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@digitalegeletterdheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Expertisepunt digitale geletterdheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Geautomatiseerde besluitvorming

Expertisepunt digitale geletterdheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Expertisepunt digitale geletterdheid) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Expertisepunt digitale geletterdheid bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor de termijn dat de persoon communicatie van Expertisepunt digitale geletterdheid wenst te ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Expertisepunt digitale geletterdheid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Expertisepunt digitale geletterdheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@digitalegeletterdheid.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Expertisepunt digitale geletterdheid wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Expertisepunt digitale geletterdheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@expertisepuntdigitalegeletterdheid.nl.